Produktinfo Cirkulära ljuddämpare


Från 2024 förändrar vi brandklassmärkningen på våra cirkulära ljuddämpare HCF-A, HCF-B, HCF-C och HCF-D som lyder under typgodkännande 0037. Detta för att likställa kommunikationen av klassning på motsvarande sätt som flera av våra kollegor i branschen redan gör. 

Grundmärkningen blir E XX, där E står för Integritet(täthet) och XX redovisas som den tid som utrustningen minst har testats med godkänt resultat. Finns krav på EI XX, där E står för Integritet enligt beskrivning ovan och I betyder Isolering. Då hänvisar vi till gällande monteringsanvisningsanvisning för mer detaljerad information och lämpligt produktval.

Från 2020 finns en gemensamhetstolkning mellan KIWA, RISE och Boverket om att det aldrig får vara mindre än 50 mm i 
skyddsavstånd från ljuddämparens yta till brännbart material eller utrymmande personer. Finns utrymmet går det att välja en ljuddämpare med längre skyddsavstånd redan vid projektering och därigenom få fördelar rent fysiskt och ekonomiskt.